PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Publikáció: 2021. június 24. csütörtök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Public Art pályázat ferencvárosi közterekre   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

2./ A pályázat típusa: Nyílt

3./ A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2022. április 1. és 2022. május 31. közé eső időszakban.

A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

A helyszíneket – az Önkormányzattal egyeztetve – szakmai zsűri jelölte ki.

Az érintett területekről az alábbi mellékletekben található dokumentáció:

József Atilla – lakótelep – Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka 

Madaras József tér 

Ferenc tér – 2 helyszín 

Kerekerdő Park 

József Attila – lakótelep – Nagyjátszó 

Markusovszky tér 

Haller park 

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:

 • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
 • azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

4./ Pályázati keretösszeg: 13.500.000,- Ft

 A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1.350.000.-Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti. Az esetleges munkavállalói közterhek azonban a felhasználási díjból kerülnek levonásra.

5./ A finanszírozás formája:

A pályázatnyertes tervek szerzői jogtulajdonosaival a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján – az Önkormányzat felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 70 %-a) a szakbizottság döntése alapján a szerződéskötés után 30 nappal, míg a második részlet (a teljes díj 30 %-a) a pályázat megvalósulása után a pályázó által történő eredeti állapot visszaállítását követő 30 napon belül.

A végleges, a zsűri által már elfogadott projekttervhez fűződő felhasználási jogokat a szerző/szerzők jogszerűen átruházhatják (civil szervezetre, gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre) abból a célból, hogy a szerzői vagyoni jogok jogosultja jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján az Önkormányzattal felhasználási szerződést kössön. A fenti feltételeknek megfelelő szerző/szerzők általi jogátruházás megtörténtét igazolni szükséges.

6./ A pályázók köre: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény művészeti alkotásokra vonatkozó paragrafusai szerint szerzőnek minősülő alkotók vagy alkotó csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó.

7./ Benyújtható pályázatok száma:

 Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, illetve ugyanazt a pályázatot több helyszínnel is be lehet adni.

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.

Ha a mű részvételi alapú, a pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, amivel a munkájukat meg kívánják valósítani.

Amennyiben közterület-használatra van szükség a művek megvalósulásához, úgy a pályázati kiírásban megjelölt helyeken az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzését a pályázat kiírója térítésmentesen biztosítja. A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.

 Az alkotások működésének / lezajlásának / láthatóságának elvárt minimum időtartama 14 nap, amely az alábbi három, a pályázók által választható időszakra eshet:

 1. április 01.- 2022. április 14.
 2. április 21.- 2022. május 04.
 3. május 11.- 2022. május 24.

A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

Pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.

Pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy

 • a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat,
 • a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.

Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után Pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Kivételt képez ez alól, ha a pályázat kiírója a mű további fennmaradásáról a szerzői jogtulajdonossal/jogtulajdonosokkal további felhasználási szerződést köt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a szakmai zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.

A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj stb.), mivel a szakmai zsűri a megvalósíthatóság pénzügyi realitását is figyelembe veszi a művek kiválasztásánál.

A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kevesebb vagy több is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

név:                 Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

e-mail cím:      publicart@ferencvaros.hu

10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

Az egy nyomtatott és egy digitális példányban egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

(A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak a publicart@ferencvaros.hu e-mail címre.)

 1. koncepció – részletes műleírás (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 leütés szóközzel; a digitális változat PDF-ben),
 2. amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló PDF-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
 3. költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális PDF-ben),
 4. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat PDF-ben),
 5. elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat PDF-ben),
 6. a papír alapon benyújtott dokumentumokat nyilatkozatokat (cégszerű) aláírással kell ellátni,
 7. a pályázati kiíráshoz csatolt kitöltött nyilatkozat köztartozásról és a 2020. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról,
 8. természetes személy esetén a pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozat a munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához.

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából a szakmai zsűri vizsgálja meg és a megvalósításra alkalmas pályaműveket kiválasztja.

A pályázatokat 2021. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:

cím:                             Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.,

e-mail cím:     publicart@ferencvaros.hu 

 „Public Art Ferencváros  2021.”   megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 A pályaművek válogatása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozását követően - 2021. október 7. napja után - a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2021. október 14. napján a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti 2. emeleti tárgyalóba. A konzultációra a szakmai zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól.

A szakmai zsűri második ülését követően, legkésőbb 2021. október 20-ig jelöli meg a megvalósításra alkalmas műveket.

A szakmai zsűri felkért tagjai:

Kertész László – művészettörténész, kurátor

Szabó Ádám – szobrászművész

Százados László - művészettörténész, kurátor, muzeológus, a ’Balkon’ szerkesztője

Zsinka Gabriella – művészettörténész, kurátor, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és nyilatkoznia szükséges, hogy a pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.

A benyújtott pályaművek, makettek és egyéb eszközök 2021. december 31. napjáig elvihetőek, ezt követen azokat a pályázatkiíró nem őrzi meg és értük felelősséget nem vállal.

Szerzői és felhasználói jogok:

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

11./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.

 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

12./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által felkért szakmai zsűri bírálja el. A benyújtott és érvényes pályázatok szerzői jogtulajdonosaival a keretösszeg kimerítéséig - a Bizottság jóváhagyó döntése után - történhet meg a felhasználási szerződések megkötése.

13./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 A bizottsági jóváhagyó döntés tervezett határideje: 2021. november 30.

 • A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

14./ Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett határnapja: 2021. december 31.

A pályázat nyertessége esetén a szerzői jogtulajdonossal csak akkor kerülhet sor a felhasználási szerződés megkötésére, amennyiben az önkormányzat felé lejárt tartozása nincs.

 15./ Jogorvoslat:

 A pályázati eljárást lezáró szakbizottsági döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 Nyilatkozatok:

 Nyilatkozat a köztartozásról

 

Alulírott…….………………………….

 1. természetes személy
 2. egyéni vállalkozó (nyilvántartásba vételi okirat száma: ………, a nyilvántartásba vevő szerv:………..………………….)

kijelentem, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben

  n e m   r e n d e l k e z e k   lejárt tartozással.

 Budapest, 2021. …………………..

PH.

                                                                                  ………………………………………………………..

                                                                   természetes személy/egyéni vállalkozó aláírása

Nyilatkozat a 2020. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról

Alulírott…….………………………….

 1. természetes személy
 2. egyéni vállalkozó (nyilvántartásba vételi okirat száma: ………, a nyilvántartásba vevő szerv:………..………………….)

kijelentem, hogy a 2020. évben az alábbi támogatásokban részesültem:

Ferencváros Önkormányzata által nyújtott támogatás:

A támogatott pályázati program neve/címe:

     Az elnyert támogatás összege:

Amennyiben elszámolt a támogatással, akkor annak dátuma:

A Pályázó szervezet bejegyzési címe, telephelye, működési helye azonos-e valamely párt, politikai tevékenységet folytató szervezet székhelyével, telephelyével?

A Pályázó szervezet folytat-e politikai tevékenységet?

A Pályázó rendelkezik-e közszolgáltatási szerződéssel Ferencváros Önkormányzatával?

A Pályázó rendelkezik-e kedvezményes bérleti díjú önkormányzati helyiséggel Ferencvárosban?

A Pályázó részesül-e egyéb támogatásban?*

Az elnyert támogatás összege*:

Önkormányzati és egyéb támogatásokban nem részesültem.

Budapest, 2021. …………………..

PH.

                                                           ……………………………………………………..

                                                                      természetes személy/egyéni vállalkozó aláírása

*  Több támogatás esetén kérem az összes felsorolását.

 Nyilatkozat[1]

A munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához 2021. évben

A nyilatkozattevő:

Neve:____________________________________________________________________

Leánykori neve:____________________________________________________________

Adóazonosító jele: 

Adószámmal rendelkező magánszemély adószáma: 

(Számlakibocsátásra jogosult egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély)

TAJ-száma:     

Születési helye:____________________________ ,
Ideje: 

Anyja születési neve:________________________________________________________

Lakóhelye/Tartózkodási helye*(aláhúzással jelölni): cccc

________________________________________________________ város, község,

 ________________________________ utca, út, tér________________________ hsz;em;aj

   Főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik

            Ahol a munkaidő (aláhúzással jelölni):

 • eléri a heti 36 órát
 • nem éri el a heti 36 órát

A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg megállapításához a következő nyilatkozatot teszem:

 1. Főfoglalkozású munkaviszonnyal nem rendelkezem és (aláhúzással jelölni):
 1. Semmilyen ellátást nem folyósítanak részemre jelen munkavégzésen kívül
 2. GYED ellátásban részesülök
 3. CSED ellátásban részesülök
 4. GYES ellátásban részesülök
 5. Iskola nappali tagozatán tanulok
 6. EGYÉB___________________________________________________________
 1. Nyugdíjas vagyok:                    Igen  -      Nem Kezdete:      év    hó    nap
 • Törzsszám:_______________________________
 • Jogcíme:_________________________________

 (Igazolás csatolása szükséges az ellátás típusáról!)

 1. Nyugdíjam folyósítását szüneteltetem:         Igen     -      Nem 
 1. Végzettség, Szakképzettség, Szakképesítés:___________________________________

Kibocsátó Intézmény neve:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Okirat száma:___________________________Okirat kelte:____________________

 1. A számomra kifizetésre kerülő megbízási díj, képviselői tisztelet díj összegéből az adóelőleg megállapításához a további nyilatkozatot teszem, amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik kérem, hogy :
 • Jövedelemmel szemben 10 % igazolás nélkül elszámolható adómentes rész alkalmazását.
 • Jövedelemmel szemben _____________________ Ft összegű felmerült költség % költségelszámolását.
 1. Nyilatkozom továbbá, hogy a részemre kifizetendő összeget letiltás terheli:

Igen     -      Nem 

 1. Magánnyugdíj pénztár tagságomat 2011-óta fenntartom*:

Igen     -      Nem 

Magánnyugdíj pénztár neve: ___________________________________________________

Azonosító száma:cccc

Kérem, hogy a kifizetendő összeget az alábbi folyószámlaszámra utalni szíveskedjenek:

vagy,

Kérem, hogy a kifizetendő összeget a fenti címemre küldjék postai úton. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja. tv.) 8. §-a szerint 2017. január 1-től megszerzett összevont adóalapot képező jövedelmek után levonandó adóelőleg mértéke 15 %

Az Szja tv. 48.§ alapján tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat hiányos kitöltése, illetőleg a megfelelő igazolások, csatolása nélkül a megillető díj számfejtésére és kifizetésére nem kerül sor.

Adataimban történt változásról a kifizetőt haladéktalanul értesítem!

Budapest, 20__ . ____________ hó____ .nap

__________________________

aláírás

[1] Magánszeméllyel történő szerződéskötés esetén szükséges kitölteni.

* Kötelező nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség teljesítését magánnyugdíjpénztárba teljesíti.

https://www.ferencvaros.hu/palyazatok/2021-public-art-palyazat/ 

DIPLOMA '22 / BA Diploma kiállítás és védés (2022.06.13-15.)

Média & Design Intézet Tervezőgrafika BA szakos hallgatóinak Diploma kiállítása Megnyitó: 2022.06.10. 17:00 Helyszín: Kepes Intézet, Eger, Széchenyi István utca 16. Kiállítást megnyitja: Rudics Mónika Köszöntőt mond: Juhász Tibor

DIPLOMA '22 / BA Diploma kiállítás és védés (2022.06.13-15.)

IGEN – NEM – MÉGSEM kiállítás. Media & Design Eger x ISBN

A kiállításon a Media&Design Eger Tervezőgrafika szakos hallgatóinak, az elmúlt pár évben készült legizgalmasabb kiadványait veheti kézbe a látogató.

IGEN – NEM – MÉGSEM kiállítás. Media & Design Eger x ISBN

Virtuális DIPLOMA 2021

A Média és Design Intézet, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Walter's Cube közös projektje

Virtuális DIPLOMA 2021

Apóriák

Intézetünk két oktatója is részt vesz a MODEM szombati programnapján.

Apóriák

TIPÓZÓNA /4/

Kiállítás a hazai tervezőgrafikai képzést nyújtó egyetemek, valamint a krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia (PL), a Kassai Műszaki Egyetem (SK) és a Missouri Állami Egyetem (USA) hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáiból.

TIPÓZÓNA /4/

Eszenyi Panna első helyet szerzett

a NIF Zrt. által hirdetett „EGRI ELKERÜLŐ ÚT – AZ ÉLHETŐBB VÁROSÉRT” című logó és arculati pályázatán

Eszenyi Panna első helyet szerzett

Tervezőgrafika Prezentáció

Az egri Tervezőgrafika BA1/2/3 Animációs tervezés, Grafikai tervezés és Webtervezés specializációk hallgatói ezúttal élőben mutatják be a féléves munkáikat!

Tervezőgrafika Prezentáció

VMI Diploma 2021

Elkészült a Vizuális Művészeti Intézet 2021 Diploma katalógusa, online formában

VMI Diploma 2021

TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem felvételi előkészítőt indít Tervezőgrafika szakra

TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Typefaceseger

Ajándék fontok az egri tervezőgrafikus hallgatóinktól!

Typefaceseger

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség // Tervezőgrafika BA (Grafika, Animáció, Webdesign) és Tervezőgrafika MA

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség // Tervezőgrafika BA (Grafika, Animáció, Webdesign) és Tervezőgrafika MA

VMI 2020 Diplomakatalógus

Elkészült a VMI 2020-as diplomakatalógusa!

VMI 2020 Diplomakatalógus

MAMA

Az egri Tervezőgrafika MA szakos hallgatóink bemutatják féléves munkáikat!

MAMA

BABA

Tervezőgrafika BA (Animáció/Grafika/Web) PREZI

BABA

ITDK őszi forduló 2020

November 25-én lezajlott az ITDK őszi fordulója

ITDK őszi forduló 2020

2018

TIPÓZÓNA MAGYAR TIPOGRÁFIA DÍJ -hallgatói kategóriában SZÓRÁD ILONA Tervezőgrafika MA szakos hallgatónk nyerte.

2018

2018

EDUCATIO szakkiállítás, Hungexpo, Budapest - az Eszterházy Károly Egyetem standját PADÁNYI BARBARA, RUDICS MÓNIKA és SZEMMELROTH BALÁZS hallgatóink tervezték.

2018

A gondatlanság bizonytalansága

A Média és Design Tanszék első éves MA szakos hallgatói is kiállítottak Indonéziában

A gondatlanság bizonytalansága

2017

BEHANCE - KOLCSAR ZSOLT mesterszakos hallgatónk nyerte a nagyváradi Behance Portfolio Review 1. díját.

2017

2017

VYLYAN BOGYÓLÉ - a címketervező pályázat nyertese RUDICS MÓNIKA, a közönségdíjas pedig SZILÁGYI TAMARA tervezőgrafikus hallgatónk lett.

2017

2017

BEHANCE - az egri Behance Portfolio Review-t három öregdiákunk, BORBÁS MÁRTON, VINCZE LILLA és GULYÁS BENEDEK nyerte.

2017

2017

ARANY RAJZSZÖG KIÁLLÍTÁS - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2017

2017

ARTHUNGRY DÍJ - VINCZE DÓRA hallgatónk diplomamunkája nyerte a Temporary Designer Tattoos különdíját.

2017

2017

PRO CARTON YOUND DESIGN AWARD - KAPI ANNA hallgatónk FoodNook csomagolásterve döntős lett a nagyszabású díjátadón Salzburgban. Társalkotó: Matyikánics Ádám.

2017

2017

ARC közérzeti kiállítás - FUCSKU DÁVID, MOLNÁR ROLAND és RUGA ÁDÁM hallgatónk plakátja is kiállítva az Ötvenhatosok terén Budapesten.

2017

2017

CZECHDESIGN YOUNG PACKAGE - KAPI ANNA FoodNook csomagolásterve különdíjban részesült. Társalkotó: Matyikánics Ádám.

2017

2017

A YOGYAKARTAI MŰVÉSZETI INTÉZET 33. évfordulója alkalmából a Média és Design Tanszék első éves MA szakos hallgatói is kiállítottak Indonéziában.

2017

2017

EKF 2023 - az Eger Európa Kulturális Fővárosa 2023 arculatát APPEL SEBASTIAN hallgatónk tervezte.

2017

2017

CHEAP FESTIVAL - ERDŐS ANGÉLA, MEZŐ ANIKÓ, RUDICS MÓNIKA, SZÁNTHÓ BOGLÁRKA, SZEMMELROTH BALÁZS, VAJDICS TAMÁS hallgatóink plakátjai is ki voltak állítva Bologna utcáin a “Disorder Please” nevű pályázat keretein belül.

2017

2017

MISKOLCI GRAFIKAI TRIENNÁLE - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2017

2017

EGRI CSILLAG borcímke pályázat nyertesei ANTAL MELINDA, SZÁNTHÓ BOGLÁRKA és BODNÁR DOROTTYA.

2017

2017

OMDK - KAPI ANNA FoodNook projektje 2. helyezést, MATYIKÁNICS ÁDÁM Yatsoo projektje különdíjat nyert a 2017-es Pécsi Országos Művészeti Diákköri Konferencián.

2017

2017

BRAVOS - az “I need coffee” grafikai pályázat közönségdíjasa SZILÁGYI TAMARA hallgatónk.

2017

2017

ZLÍN DESIGN WEEK - SZEMMELROTH BALÁZS mesterszakos hallgatónk 3. helyezést ért el a Best in Design versenyen Remory projektjével.

2017

2017

BICeBé POSTER BIENNIAL BOLIVIA - ANTAL MELINDA, ERDŐS ANGÉLA és RUDICS MÓNIKA plakátjai is a kiállított munkák között.

2017

2017

TAKTIPO - MEZŐ ANIKÓ, RUDICS MÓNIKA és SZEMMELROTH BALÁZS mesterszakos hallgatóink által tervezett tipográfiai kártyajáték több nemzetközi design oldalon is kiemelt projektként szerepelt (Behance, World of Packaging Design, Packaging of the World).

2017

2017

ARANYVACKOR illusztrációs pályázat - GÓGA BERNADETT hallgatónk fődíjas lett.

2017

2017

SKOPJE POSTER FESTIVAL - Artificial Reality témában a kiállítók között URBANOVICS ESZTER tervezőgrafikus és CSIBY-GINDELE BOTOND vendéghallgatónk.

2017

2017

ARTHUNGRY - A HÉT MŰTÁRGYA lett KATONA BARBARA tervezőgrafikus hallgatónk Slammed című projektje.

2017

2017

LUBLINI NEMZETKÖZI PLAKÁT BIENNÁLÉ - TÉCSI BOGLÁRKA vendéghallgatónk Kind-prize díjat nyert. További kiállítók között BODNÁR DOROTTYA, MEZŐ ANIKÓ, BERECZKI LÍVIA és TÖRZSÖK MÁTÉ hallgatónk.

2017

2017

DIÁKHITEL KÉPZŐ pályázat - BARTA BABETT tervezőgrafikus hallgatónk 2. helyezést ért el, a legjobb 20 alkotó között pedig PADÁNYI BARBARA, SZTOJKA MELISSZA és KIS PRUMIK ZOLTÁN.

2017

2016

HELLODESIGN TALENT AWARD - a Vizuális Művészeti Intézet az ÉV INTÉZETE. Termék dizájn kategória 1. hely KAPI ANNA, fotó kategória 1. hely HUSZÁR DÁVID, animáció kategória 1. hely VÍGH ZSÓFIA és média dizájn kategória 1. hely VÁGÓ ZSANETT hallgatónk.

2016

2016

XX. ORSZÁGOS TERVEZŐGRAFIKAI BIENNÁLÉ - CZUCZOR DÁNIEL, KOZMA GÁBOR és MAJOROSI ZSÓFIA hallgatónk munkái is a kiállítók között.

2016

2016

DIÁKHITEL KÉPZŐ pályázat - KOZMA GÁBOR munkája a kiállított alkotások között.

2016

2016

POSTERHEROES - KATONA BARBARA és SZABÓ BERNADETT plakátja a kiállított munkák között.

2016

2016

POSTERFEST BUDAPEST (60 év - 1956 plakátokon) - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2016

2016

GREEN-GO videós-animációs pályázat - KATYINA BRIGITTA 1. díjas lett animációjával Art Naturally kategóriában.

2016

2016

CESAWARD - VARGA ATTILA és CZUDER TAMÁS hallgatónk Pengame c. játéka shortlistes lett.

2016

2016

HYBRIDART és ZENITH ART illusztrációs pályázat - LABORC DÓRA és KATYINA BRIGITTA a kiállítók között.

2016

2016

MINERVA AGRIENSIS - NŐK A TUDOMÁNYÉRT DÍJ HEGEDŰS ESZTER hallgatónk részére a kiemelkedő, hallgatótársai számára példamutató tudományos teljesítményéért.

2016

2016

OLÁH DÓRA öregdiákunk RAKÉTAISKOLA DARÁLTHÚSBÓL c. diplomamunkája könyv formájában kiadásra került.

2016

2016

ARC közérzeti kiállítás - KOVÁCS EMESE munkája különdíjas, valamint KATONA BARBARA, KOVÁCS ANIKÓ és MOLNÁR ROLAND hallgatónk munkája is kiállítva az Ötvenhatosok terén Budapesten.

2016

2016

REBOOT DEVELOP - VARGA ATTILA és CZUDER TAMÁS hallgatónk Pengame c. játéka két kategóriában (Visual Excellence, Special Selection) is a legjobb 5 közé került.

2016

2016

UKMUKFUKK ZINEFEST - több hallgatónk is részt vett kiadványaival.

2016

2016

PREZI DESIGN MEETUP - GÁL KALUDIA volt hallgatónk bemutatta a Learn Visual című diplomamunkáját.

2016

2016

GAME-O-WEAR pólódesign - KATONA ÁDÁM a legjobb 5, HASKÓ ANIKÓ pedig a legjobb 10 pályázó között.

2016

2016

ALFABETA DÍJ - BORBÁS MÁRTON volt hallgatónk Talaj című diplomamunkája a lejobb 5 jelölt között.

2016

2016

BEESMARTER app fejlesztő és designer verseny - JUHÁSZ ÉVA, SVIDRÓ BALÁZS, VARGA ATTILA és ZEMAN ZOLTÁN tervezőgrafika mesterszakos hallgatóink is a döntőben.

2016

Efemer szobrászat

Efemer szobrászat

Efemer szobrászat

2015

TESTVÉR. TESTVÉRISÉG pályázat - a legjobb 20 kiállító között BEDŐ TEKLA és KAPI ANNA hallgatóink.

2015

2015

NIKON 7 pályázat - HORNYÁK ANDRÁS hallgatónk nyerte a professzionális kategória “egyenes” témájú csoportját.

2015

2015

TO DEATH WITH A SMILE plakátpályázat, Mexikó - 10 hallgatónk is a kiállítók között.

2015

2015

LUBLINI NEMZETKÖZI PLAKÁT BIENNÁLÉ - BORBÁS ANNAMÁRIA, DÓCZI NOÉMI, KAPI ANNA és RUDICS MÓNIKA plakátjai is kiállítva a legjobbak között.

2015

2015

GRAPHIFEST - több jelenlegi és volt hallgatónk is a kiállítók között.

2015

2015

HELLODESIGN DIPLOMA - 5 tervezőgrafikus diplomázónk is a válogatásban.

2015

2015

TYPODARIUM 2016 - ZEMAN ZOLTÁN volt hallgatónk több betűtípusa is megjelent a kiadványban.

2015
English
Behance Instagram Issuu Facebook Pinterest